Projekty unijne

Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. sp. k. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w firmie Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. sp. k.”

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania kompleksowej gamy produktów kosmetycznych regulujących zegar biologiczny skóry i przeciwdziałających negatywnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z miejskiego stylu życia oraz zanieczyszczonego środowiska.

W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkował. Wydatki przewidziane w projekcie są niezbędne z punktu widzenia wdrożenia nowego produktu. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję na międzynarodowym rynku kosmetycznym. Projekt został poprzedzony analizą rynku i potrzeb potencjalnych odbiorców. Projekt wpisuje się w strategię firmy, polegającą na wzmocnieniu jej pozycji na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom niespotykane dotąd cechy i funkcjonalności wyrobów kosmetycznych.

Jednocześnie firma Bielenda, dzięki niskim kosztom produkcji, będzie mogła oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu ma istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

Bielenda w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów wyrobów kosmetycznych 

Wartość projektu netto: 11 850 000,00 zł 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 850 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 332 500,00 zł


Dotacja na kapitał obrotowy

Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0491/20
Nazwa Beneficjenta: Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. s.k.

Wartość projektu: 115.813,74 zł zł w tym 100% ze środków europejskich EFRR
Okres realizacji: 01.08.2020-31.10.2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. s.k. w dniu 30.11.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

 • cele projektu: Otrzymane dofinansowanie Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. s.k. będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. bieżące koszty działalności: opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
 • planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
 • wartość projektu: 115.813,74 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 74/100)
 • wkład Funduszy Europejskich: 115.813,74 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 74/100)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 p.n „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne na nowe rynki zagraniczne w perspektywie 2018-2020.”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2019 i 2020 aby podtrzymać dotychczasowy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowy rynek zagraniczny: ekwadorski, a w dalszej perspektywie pozostałe kraje Ameryki Południowej. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy ( Rosja, Azja – szczególnie Płd.-Wsch., Bliski Wschód, Europa Centralna i Wschodnia, USA). Projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami zamówionej strategii na lata 2018 – 2020 (dokument planistyczny). Firma zrealizuje projekt w ciągu 24 miesięcy pomiędzy 1 kwietnia 2018 a 30 marca 2020.

W ramach projektu przewiduje się realizacje następujących działań:

 • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się za granicą – targi Beauty World Middle East, Dubaj (maj 2019), Cosmoprof Hong Kong, Chiny (listopad 2019), Cosmoprof Bolonia (marzec 2020).
 • doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych na rynku USA i Ekwadoru. Budżet projektu jest optymalny i zakłada najlepsze podejście stosunku nakładów do oczekiwanych kosztów. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na 24 miesiące: od 1 kwietnia 2018 do 30 marca 2020.

Całkowita wartość projektu: 491 542,44 zł

Wartość dofinansowania: 199 814,00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 

p.n. „Promocja oraz internacjonalizacja marek produktowych firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp.z.o.o. S.K. na nowych rynkach perspektywicznych.”

Głównym celem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania, które firma powinna podjąć do końca 2018 roku, aby wypromować swoje produkty na nowych rynkach eksportowych oraz podtrzymać dotychczasowy poziom rozwoju eksportu. 

Projekt obejmuje realizację następujących zadań i celów:

 1. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się za granicą – targi InterCHARM Moskwa, targi Cosmoprof Bolonia, targi Beauty World Middle East Dubaj, targi Beyond Beauty ASEAN Bangkok, targi Cosmoprof Hong Kong – w celu podtrzymania dotychczasowych relacji biznesowych i zdobycia nowych partnerów zagranicznych.
 2. Doradztwo w zakresie poszukiwania partnerów handlowych na rynku chińskim – w celu zwiększenia obecności produktów firmy w Chinach oraz zwiększenia obrotu handlowego.
 3. Indywidualna misja gospodarcza do Rosji i Chin – w celu organizacji pokazu lub prezentacji dla kontrahentów.
 4. Realizacja projektu obejmuje okres od 08.08.2016 r. do 31.01.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 226 679,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 595 380,00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

p.n „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne na nowe rynki zagraniczne.”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2016 i 2017 aby podtrzymać dotychczaso-wy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eks-portowej firmy na nowy rynek zagraniczny: Boliwia, a w dalszej perspektywie pozostałe kraje Ameryki Południowej. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na któ-rych już są eksportowane produkty firmy ( Rosja, Azja –szczególnie Płd.-Wsch., Bliski Wschód, Europa Centralna i Wschodnia, Bałkany, USA).

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 1. doradztwo w zakresie pozyskania certyfikacji dla produktów z przeznaczeniem ich eksportu na rynek rosyjski;
 2. doradztwo w zakresie dostosowania produktu (koncepcja opakowania) dla rynków hiszpańskiego, amerykańskiego, boliwijskiego.
 3. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się za granicą – targi Cosmoporf Hong Kong 2016.

Budżet projektu jest optymalny i zakłada najlepsze podejście stosunku nakładów do oczekiwanych kosztów. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na 12 miesięcy: 1 lipca 2016, a 30 czerwca 2017.

Całkowita wartość projektu: 380 197,31 zł

Wartość dofinansowania: 154 551,75 zł